HORE
Zrušenie spoločnosti
K zrušeniu spoločnosti môže dôjsť z rôznych dôvodov, ktorými sú:
 • uplynutie času, na ktorý bola založená
 • rozhodnutie spoločníkov alebo orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti
 • rozhodnutie súdu o zrušení spoločnosti
 • zrušenie konkurzu alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
 • iné dôvody ustanovené zákonom, napr.:
  • rozhodnutie súdu o zrušení spoločnosti, ak spoločnosť neprevedie obchodný podiel vylúčeného spoločníka na iného spoločníka alebo tretiu osobu a následne nerozhodne o znížení základného imania
  • rozhodnutie súdu o zrušení spoločnosti, ak spoločník do 3 mesiacov od spojenia obchodných podielov v jeho rukách nesplatí všetky peňažné vklady alebo neprevedie časť obchodného podielu na inú osobu
  • návrh spoločníkov alebo konateľov na súd na zrušenie spoločnosti
  • iné dôvody uvedené v spoločenskej zmluve

O zrušení spoločnosti rozhodne súd, ak to navrhne štátny orgán (napr. daňový úrad), osoba, ktorá osvedčí právny záujem (napr. spoločník), alebo súd môže konať aj z vlastného podnetu, a to v prípade ak:
  sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti
 1. spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie
 2. zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti
 3. spoločnosť poruší povinnosť (ak jej zo zákona vyplýva) vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa tohto zákona
 4. spoločnosť porušuje povinnosť týkajúcu sa predmetu podnikania viazanú na to, že zapíše činnosť, ktorú podľa osobitných predpisov môžu vykonávať iba fyzické osoby a nepreukáže, že táto činnosť sa vykonáva pomocou osôb, ktoré sú nato oprávnené
 5. spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe
 6. spoločnosť nesplnila podmienky preukázania vlastníckeho alebo užívacieho práva k nehnuteľnosti, ktorej adresa je ako sídlo zapísaná v obchodnom registri alebo súhlasu vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako sídla do obchodného registra

Súd v konaní o zrušenie spoločnosti najprv zisťuje, či má spoločnosť nejaký obchodný majetok. Túto skutočnosť zisťuje dopytom na rôzne štátne orgány, ako napr. na daňový úrad, Sociálnu poisťovňu, obvodný úrad- odbor živnostenského podnikania, obvodné oddelenie Policajného zboru- evidencia motorových vozidiel, Geodetický a kartografický ústav – databáza katastra nehnuteľností a pod.

Ak súd zistí, že spoločnosť má obchodný majetok, ktorý postačuje na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, rozhodne o zrušení spoločnosti a nariadi jej likvidáciu. Ak súd zistí, že spoločnosť nemá dostatočný obchodný majetok, rozhodne o zrušení spoločnosti bez likvidácie.

Okrem rozhodnutia o zrušení spoločnosti súdom môžu o zrušení spoločnosti rozhodnúť aj jej spoločníci. Ide o dobrovoľné zrušenie spoločnosti, pri ktorom môžu zároveň rozhodnúť, že sa spoločnosť zlúči alebo splynie s inou spoločnosťou alebo že sa rozdelí na viacero právnych subjektov. Ak sa teda spoločnosť zrušuje a jej imanie prechádza na právneho nástupcu, spoločnosť sa zruší bez likvidácie.

Bez likvidácie sa zrušenie spoločnosti uskutoční aj ak:
 • spoločnosť nemá žiaden majetok
 • sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
 • bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok spoločnosti nestačí ani na úhradu odmeny správcu konkurznej podstaty
 • bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku
 • bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku
 • po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok
Ak celé imanie spoločnosti neprešlo na jej právneho nástupcu, ak po ukončení konkurzného konania zostane majetok spoločnosti alebo ak súd zistí, že spoločnosť má obchodný majetok, vykoná sa likvidácia spoločnosti.

Likvidácia je proces smerujúci k vysporiadaniu imania zrušenej spoločnosti. Do likvidácie vstupuje spoločnosť odo dňa svojho zrušenia a počas celej likvidácie je povinná používať svoje obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“.

Založenie s.r.o.

Založenie a.s.

Založenie org. zložky

Virtuálna adresa

Predaj spoločnosti

Predaj platcov DPH

Zrušenie spoločnosti

Likvidácia spoločnosti
Akcia!!!

Zakladanie s.r.o.

AKCIOVÁ CENA platí aj pre balík "ALL INCLUSIVE" pri súčasnom objednaní sídla spoločnosti na 2, alebo 3 roky.

Čítaj viac...
Spokojný klienti

"Veľmi pohotové riešenie objednávok. Keby tak fungovalo celé Slovensko, tak je radosť žiť."

Peter B.

"Ďakujem za promptné a korektné vybavenie mojich požiadaviek."

Pavol S.

"So všetkým som bol absolútne spokojný... Ešte raz ďakujem za kvalitné služby :)"

Martin M.

"V odpovedi boli zodpovedané všetky moje otázky v požadovanom rozsahu a dostal som aj ďalšie užitocné rady."

Peter H.