HORE
Likvidácia spoločnosti
Likvidácia je proces smerujúci k vysporiadaniu imania zrušenej spoločnosti. Do likvidácie vstupuje spoločnosť odo dňa svojho zrušenia a počas celej likvidácie je povinná používať svoje obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“.

Likvidáciu spoločnosti vykonáva štatutárny orgán spoločnosti ako likvidátor, ak nemožno takto ustanoviť likvidátora, vymenuje ho súd z osôb, ktoré sú zapísané do zoznamu správcov konkurznej podstaty. Skutočnosť likvidácie a osobu likvidátora je potrebné zapísať do obchodného registra. Napriek tomu, že likvidátor vykonáva pôsobnosť štatutárneho orgánu spoločnosti, je oprávnený v mene spoločnosti robiť len úkony, ktoré smerujú k likvidácii spoločnosti (plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a pod.).

Likvidátor je povinný oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie známym veriteľom a vyzvať ich, aby si prihlásili svoje pohľadávky. V prípade, že v priebehu likvidácie likvidátor zistí predlženie spoločnosti, je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Ku dňu skončenia likvidácie likvidátor zostaví účtovnú závierku a predloží ju spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku spoločníkom na schválenie. Likvidátor má za výkon svojej funkcie právo na odmenu, ktorá sa hradí z prostriedkov spoločnosti.

Proces likvidácie spoločnosti je z právneho i časového hľadiska veľmi náročný, je potrebné dodržať množstvo zákonom stanovených pravidiel a povinností, súvisiacich s vedením účtovníctva a daňami. Odporúčame preto sa spoľahnúť na "likvidačných" odborníkov.

Založenie s.r.o.

Založenie a.s.

Založenie org. zložky

Virtuálna adresa

Predaj spoločnosti

Predaj platcov DPH

Zrušenie spoločnosti

Likvidácia spoločnosti
Akcia!!!

Zakladanie s.r.o.

AKCIOVÁ CENA platí aj pre balík "ALL INCLUSIVE" pri súčasnom objednaní sídla spoločnosti na 2, alebo 3 roky.

Čítaj viac...
Spokojný klienti

"Veľmi pohotové riešenie objednávok. Keby tak fungovalo celé Slovensko, tak je radosť žiť."

Peter B.

"Ďakujem za promptné a korektné vybavenie mojich požiadaviek."

Pavol S.

"So všetkým som bol absolútne spokojný... Ešte raz ďakujem za kvalitné služby :)"

Martin M.

"V odpovedi boli zodpovedané všetky moje otázky v požadovanom rozsahu a dostal som aj ďalšie užitocné rady."

Peter H.